กฟผ. เปิดรับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา

กฟผ. เปิดรับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 พฤษภาคม 2565
กฟผ. เปิดรับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 8 อัตรา
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานขับเครื่องจักรกล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร
– มีใบอนุญาตขับรถตามประเภทของเครื่องจักรกล (ตามเอกสารแนบ)

2. พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานป้องกันและระงับอัคคีภัย)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เคยรับราชการทหาร ตำรวจ หรือ เคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือ มีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง หรือ
มีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันและระงับอัคคีภัย

กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเท
สาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
สามารถควบคุมป้องกันเหตุจากอัคคีภัยและสามารถควบคุมบำรุงรักษารถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง
และรถอื่น ๆ ได้
สามารถสนับสนุนการอบรมด้านอัคคีภัยตามหลักสูตรที่กำหนดได้
หากมีความสามารถในการขับรถ (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก) และมีใบอนุญาตขับรถ หรือ
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้น Advance หรือชั้นก้าวหน้า หรือชั้นรุนแรง จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คนชำนาญงาน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในงานที่กำหนด

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. – 24 พ.ค. 2565
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครงานได้ที่ https://www.egat.co.th/home/recruitment
หรือ แสกน QR code

อ่านต่อได้ที่: https://www.jobthaidd.com/jobs-id34185.html

 

หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *