กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครจนท.ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว บัดนี้-19 พ.ค.65

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2565

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Officer)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Officer) 1 อัตรา อัตราจ้าง เดือนละ 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

คุณสมบัติ
1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี ณ วันปิดรับสมัคร
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ (Service Mind) มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และสื่อสังคมออนไลน์ ได้ดี
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยมีชั่วโมงการ ทำงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
(Tourist Assistance Center : TAC) ท่าอากาศยาน ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาวุฒิการศึกษา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) tac-cp@mots.go.th หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. (สอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2283-1603, 0-2283-1607)

หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *