มรภ.เชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์-ตำแหน่งอื่นๆ23อัตรา 21พ.ค.- 24มิ.ย.65

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 23 อัตรา ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2


1. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโททางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง
2. ระดับปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 พร้อมใบสมัคร


2. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านเกษตรศาสตร์ หรือทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรศาสตร์
2. กรณีผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาเอกในการสมัคร
2.1 คุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านเกษตรศาสตร์ ต้องได้รับปริญญาโททางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรศาสตร์ หรือ
2.2 คุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านการศึกษา ต้องได้รับปริญญาโททางด้านเกษตรศาสตร์
3. กรณีผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัคร 3.1 ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับเกษตรศาสตร์
4. กรณีระดับปริญญาตรีไม่สำเร็จการศึกษาทางด้านการศึกษา ต้องได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือ มีใบประกอบวิชาชีพครู
5. ระดับปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
6. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนด อย่างน้อย 16 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 หรือ 3 และ 4 และ 6 พร้อมใบสมัคร


3. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิสปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีนสาขาวิชาภาษาศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์จีน สาขาวิชาวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาธุรกิจจีนและ การค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
2. กรณีใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัคร ต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดี่ยวไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต (กรณีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หากไม่ปรากฏ การทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในใบรายงานผลการศึกษาสามารถยื่นวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโทแทนได้)
3. มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กำหนด อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 – 4 พร้อมใบสมัคร


4. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์
2. ระดับปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดียว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนด อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 พร้อมใบสมัคร

5. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ/อเมริกัน สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษานานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา สาขาวิชาการแปล
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. ระดับปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดี่ยวไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 หรือ
– TOEFL (ITP) ระหว่าง 550 – 600 คะแนน หรือ
– TOEFL (IBP) ระหว่าง 60 – 70 คะแนน หรือ
– TOEIC ไม่ต่ำกว่า 800 คะแนน
5. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 และ 4 – 5 พร้อมใบสมัคร


6. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ระดับปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
4. มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่าระดับ N2 ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 – 4 พร้อมใบสมัคร


7. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษาสาขาวิชาดนตรี หรือสาขาวิชาดนตรีวิทยา
2. ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษา ดุริยางคศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิค
3. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 – 4 พร้อมใบสมัคร


8. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ระดับปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดียว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนด อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 และ 4 พร้อมใบสมัคร


9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมศิลป์) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาอาชีวศึกษา
2. ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา สาขาวิชาอาชีวศึกษา หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. กรณีระดับปริญญาตรีไม่สำเร็จการศึกษาทางด้านการศึกษา ต้องได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4. ระดับปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
5. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 หรือ 3 และ 5 พร้อมใบสมัคร


10. วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ นานาชาติ) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอก สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ระดับปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (กรณีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ หากไม่ปรากฎการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ในใบรายงานผลการศึกษา สามารถยื่นวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ในระดับปริญญาโทแทนได้)
หมายเหตุ: ตำแหน่งนี้สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอน และ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ


11. อาจารย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. ระดับปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3. มีประสบการณ์ด้านการโรงแรม ไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการโรงแรม ทั้งนี้ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 – 4 พร้อมใบสมัคร


12. อาจารย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านการประถมศึกษา
2. ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาทางด้านการประถมศึกษา
3. ระดับปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 พร้อมใบสมัคร


13. ครู (ปฐมวัย) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 พร้อมใบสมัคร


14. ครู (ประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา ทางด้านประถมศึกษา
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 พร้อมใบสมัคร


15. ครู (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 พร้อมใบสมัคร


16. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


17. วิศวกรโยธา 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในระดับภาคีวิศวกรรมเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 พร้อมใบสมัคร


18. ผู้ปฏิบัติงานช่าง (ไฟฟ้า) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


19. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร


20. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา แม่ฮ่องสอน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทางด้านนี้เทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


21. ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการอนุบาลศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


อัตราค่าจ้าง
2.1 สายวิชาการ
2.1.1 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างรายเดือน 31,500 บาท
2.1.2 คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างรายเดือน 26,250 บาท
2.1.3 คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างรายเดือน 22,500 บาท

2.2 สายสนับสนุน
2.2.1 คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างรายเดือน 19,500 บาท
2.2.2 คุณวุฒิอนุปริญญา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,400 บาท
2.2.3 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้างรายเดือน 14,950 บาท
– หมายเหตุ : จ่ายค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ที่กำหนดตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

วิธีการและวัน เวลาที่รับสมัคร
สมัครผ่านระบบออนไลน์ กรอกใบสมัครที่ลิงก์หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.dhrm.cmru.ac.th และแนบไฟล์เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมชำระค่าธรรมเนียม การสมัครสอบแข่งขันผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501 – 0 – 19406 – 6 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (ระบบสมัครงานออนไลน์ จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2565)
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น B1 อาคารอำนวยการ และบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหมีโทรศัพท์) 0 – 5388 – 5332 , 064 – 0010454

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thaijobsgov.com

หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *