หางานราชการ

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 54 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 54 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1.ตำแหน่งนักวิชาการาธารณสุขจำนวน 2 อัตราเงินเดือน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสุขศึกษา2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 13,800 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม(ปวส.)3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติจำนวน 1 อัตราเงินเดือน13,800 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน (ปวส.)4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 14 อัตราเงินเดือน 11,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขา5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 11,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา6. ตำแหน่งพนักงานบริการจำนวน 2 อัตราเงินเดือน 11,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา7. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 9,400 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง- ได้รับปะกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

8. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรมจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 9,400 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่9. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 9 อัตราเงินเดือน 8,690 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6)10. ตำแหน่งพนักงานบริการจำนวน 6 อัตราเงินเดือน 8,690 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6)11. ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)จำนวน 2 อัตราเงินเดือน 8,690 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6)12. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารจำนวน 5 อัตราเงินเดือน 8,690 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6)13. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาจำนวน 2 อัตราเงินเดือน 8,690 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6)14. ตำแหน่งพนักงานเปลจำนวน 6 อัตราเงินเดือน 8,690 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6)15. ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 8,690 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6) การรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 2 ลานหน้าลิฟต์ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เจตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 29ส.ค. – 2ก.ย. 2565 ในวันและเวลาราชการ

หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *