กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,750 บาท คุณสมบัติทั่วไป 1 สัญชาติไทย 2 เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาการบัญชี/การเงิน หรือสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม 1 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet 2 มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ 3 มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา …

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศกองกลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ – วุฒิการศึกษา ไม่น้อยกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป – มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองกลาง กลุ่มภารกิจอำนวยการ อาคาร 3 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวัน เวลาราชการ)  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-1931 การประกาศผลการคัดเลือก กองกลาง จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 9 …

สพป.ปทุมธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา

สพป.ปทุมธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามอัตราว่างและเรียงตามคะแนนสูงลงมา ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 …

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ (รายเดือน) ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน15,000 บาท คุณสมบัติ 1. อายุไม่เกิน 35 ปี 2. เพศชาย หรือเพศหญิง (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ด้านบรรณารักษ์/คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่ เกี่ยวข้อง 4. ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ – มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคนโลยีสารสนเทศ (การจัดการข้อมูลหรือฐานข้อมูล) ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้ดี – มีทักษะทางด้านการจัดทำสารสนเทศเป็นแผนภาพและ Infographic – สืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี – …

ศาลจังหวัดเบตง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

ศาลจังหวัดเบตง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,070บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กลุ่มงานคลัง …

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1- 5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา กลุ่มงานโภชนศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา โยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน …

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกสาขาสังคมศึกษา และ (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ (3) มีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 3 ปี และ (4) อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร 2. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท …

วิทยาลัยการอาชีพฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า หรือสูงกว่า วุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว 2. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และสามารถพิมพ์งานเอกสารได้ 3. ถ้ามีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 – 8 …

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (1) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.ไม่จำกัดเพศ 2.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 4.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งลักษณะปฏิบัติ อัตราค่าจ้าง 800 บาท/วัน (2) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ไม่จำกัดเพศ 2.อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) 3.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด …

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ 1. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา – อัตราค่าจ้าง 80 บาท/ต่อชั่วโมง วันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก) – คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ – ถ้าเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา – อัตราค่าจ้าง 60 บาท/ต่อชั่วโมง วันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก) – คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 …