สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 67 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 67 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 14 อัตรา รหัสตำแหน่ง 101 ประจำแผนกประสานงานด้านความมั่นคง กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เพศ ชาย/หญิง คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ และรัฐประศาสนศาสตร์ สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสตำแหน่ง 102 ประจำแผนกแบบธรรมเนียม กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา เพศ ชาย/หญิง คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชา …

สำนักงานเขตลาดพร้าว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

สำนักงานเขตลาดพร้าว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายโยธา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 3. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 4. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ …

สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 32 อัตรา

สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเขตราชเทวี เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 11 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 12 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 …

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมายหรือทางสังคมศาสตร์ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ 3 ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี 4 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ …

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 2. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการและดูแลระบบฐานข้อมูลและใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 …

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,500.00 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ (วุฒิทางบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ) กำหนดการรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร – ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอใบรับสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ ตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สอบถามทางหมายเลข โทรศัพท์ 02-1831016 การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับคะแนน ณ …

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้าง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการ วมว. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. โครงการ วมว. ระยะที่ 2 1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน ใช้ โปรแกรม Photoshop หรือ Infographic, Microsoft Office โดยสามารถดูแลและเพิ่ม ข้อมูลในเว็บไซต์ของโครงการ พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี 3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล 4) สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ 5) ฟัง …

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ อาคารระพี สาคริก ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 100 บาท ค่าธรรมเนียมในการสอบเมื่อชำระแล้วจะไม่ จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 22 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน วันที่ 27 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ …

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสถาบันโรคผิวหนัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายคาบ) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน อัตราชั่วโมงละ 90 บาท ปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (พัก 1 ชั่วโมง คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน คุณสมบัติอื่น ๆ ผู้สมัครจะต้องมีคุณลักษณะในการปฏิบัติงานจากองค์ประกอบ ดังนี้ – มีการมุ่งผลสัมฤทธิ์, บริการที่ดี, …

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 5 อัตรา

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2564 รายละเอียด กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตำแหน่งและสังกัด ที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัด รวม จำนวน 5 อัตรา สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา สำนักงาน คปภ. จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 อัตรา สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา ประจำส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน …