กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ   เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ” จำนวนหลายอัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ 1. พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ – มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 – รับสมัคร เพศชาย/หญิง 2. พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการเงิน การบัญชี หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน – มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 – …