หา งานราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2565ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเศรษฐกรตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 3 อัตราเงินเดือน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือที่ https://oae.thaijobjob.com

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครจนท.ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว บัดนี้-19 พ.ค.65

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครจนท.ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว บัดนี้-19 พ.ค.65   สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2565 กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Officer) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Officer) 1 อัตรา อัตราจ้าง เดือนละ 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี ณ วันปิดรับสมัคร 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ (Service Mind) มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4. …

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี 24-30พ.ค.65

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี 24-30พ.ค.65 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2565 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร – มีสัญชาติไทย – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี – เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) – มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์ – สามารถใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Power point) ได้ – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ – มีมนุษย์สัมพันธ์ดี – ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัย – …

นิด้า รับสมัครนักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.65

นิด้า รับสมัครนักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.65   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง และพัสดุ สำนักงานสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เลขอัตรา 100511 เงินเดือน 19,500.- บาท การรับสมัครงาน ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ “http://personnel.nida.ac.th” เลือกหัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” เลือกหัวข้อ “สมัครออนไลน์ที่นี่” ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. และผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชำระเงิน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 …

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ และฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้า เป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 9 จานวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ (ฝตส.) และตำแหน่งพนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 8 จานวน 1 อัตรา และ ระดับ 4 – 7 จานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจา ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ (ฝกธ.) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.1 ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 9 จำนวน 2 อัตรา การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การดาเนินงานตามธุรกิจหลัก และโครงการต่าง ๆ ของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูลผิดปกติ และกำหนดเงื่อนไขในการประมวลผลข้อมูล …

กฟผ. เปิดรับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา

กฟผ. เปิดรับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา กฟผ. เปิดรับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 พฤษภาคม 2565 กฟผ. เปิดรับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานขับเครื่องจักรกล คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร – มีใบอนุญาตขับรถตามประเภทของเครื่องจักรกล (ตามเอกสารแนบ) 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานป้องกันและระงับอัคคีภัย) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เคยรับราชการทหาร ตำรวจ หรือ เคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือ มีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษา ความปลอดภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง หรือ มีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันและระงับอัคคีภัย กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน …

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 74 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 74 อัตรา องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 74 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 พฤษภาคม 2565 ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานสังกัดหน่วยงานต่งๆ ในองค์การเภสัชกรรม โดยบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 14 อัตรา จ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 25 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา รวม 74 อัตราปรากฎรายละเอียด ดังนี้   วิธีการรับสมัคร องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 พฤษภาคม 2565(ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https//gpo.thaijiobjob.com/ และสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ …

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2565 เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลา

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2565 เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายาอัตรา   สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2565 เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ทำการเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้ เกี่ยวกับธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่​​หลักในการบริหารจัดการให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน กลุ่มตำแหน่งงาน กลุ่มสาขาวิชา ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง วิศวกรระบบ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย IT(ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจชำระเงินและพันธบัตร(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) เจ้าหน้าที่ IT 28 อัตรา(ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส สายกำกับสถาบันการเงิน 1-2(ปิดรับสมัคร วันที่ 6 …

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 21 ตำแหน่ง 99 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 21 ตำแหน่ง 99 อัตรา . ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. . เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 14 มิถุนายน 2565 สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 88 อัตรา

ด่วน!!! รับเยอะ 88 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000++ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 88 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 23 พฤษภาคม 2565 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรีทุกสาขา) จำนวน 53 อัตรา 2. นักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรี ทุกสาขา) จำนวน 16 อัตรา 3. นิติกร จำนวน 11 อัตรา 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท 5. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 6. …