สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯปทุมธานี รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-8พ.ค.65

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯปทุมธานี รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-8พ.ค.65   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 13 รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการประชารัฐ(ปทุมธานี) ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2565 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 13 การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการตามแนวทางประชารัฐ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน 1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง 2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ชื่อว่า “สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาขา 13” พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการ รับสมัครทาง E-Mail (info13@villagefund.orth) ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. …

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต หรือ คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเกษตรกรรม 1.2 ร่างกายสมบูรณ์ไม่มีโรคตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2536) 1.3 ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่สมัคร 2. รายละเอียดการจ้าง – วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 3. …

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,240 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเภสัชกรรม 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี …

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี วิชาเศรษฐศาสตร์ และวิชาบริหารธุรกิจ กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 41/85 ถนนปทุมธานี-กรุงเทพ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 …

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ …

สสจ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ๓. การรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น …

สพป.ปทุมธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา

สพป.ปทุมธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามอัตราว่างและเรียงตามคะแนนสูงลงมา ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 …

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 14,630 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา (2) มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานบริการ (3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อได้เป็นอย่างดี (4) มีวิสัยทัศน์/ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานบริการ (5) มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี (6) มีความรู้และประสบการณ์เรื่องการวางแผนการประชาสัมพันธ์ (7) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Photoshop)  หรือโปรแกรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี สถานที่รับสมัคร – กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 …