ศูนย์ฝึกอบรมฯ สตช.ชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิม.3-ป.ตรี 22อัตรา

ศูนย์ฝึกอบรมฯ สตช.ชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิม.3-ป.ตรี 22อัตรา ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา กองสวัสดิการ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี) 1. ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 2 พนักงานฝ่ายบัญชี 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 3. พนักงานฝ่ายการขายและตลาด 2 อัตรา คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง, ปริญญาตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 4. พนักงานฝ่ายต้อนรับ 4 อัตรา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรีทุกสาขา บริหารธุรกิจ, การโรงแรม หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 5 .พนักงานฝ่ายบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง 3 อัตรา คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง …

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง กำหนดการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เลขที่ 31/67 ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 …

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.1 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์) รายเดือน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1.2 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) รายเดือน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2. คุณสมบัติ 2.1 วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา ตามที่ประกาศรับ 2.2 สัญชาติไทย 2.3 เพศชาย/เพศหญิง 2.4 เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคอันเป็น …