โรงเรียนวัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนวัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนวัดเลียบ “หร่ำวิทยานุกูล” เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา 1.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (-เก้าพันบาทถ้วน) 1.2 ทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 1.3 สาขาวิชาที่รับสมัคร – สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือ วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 2.1 …

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (มีความสามารถขับรถยนต์ได้) 1. จบปริญญาตรีทุกสาขา (สาขาวิชาสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 2. มีความรู้ความสามารถและชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ 3. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ ประเมินสมรรถนะ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี …

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 25 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ – สังกัดสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) – สังกัดแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี – สังกัดแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว อัตราเงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง (2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนดใน ระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา อัตราว่าง จํานวน ๓ อัตรา กำหนดการรับสมัคร …