วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย 1 อัตรา

วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 12-21 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย ปฏิบัติงานประจำวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย จำนวน 1 ตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 254 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และ จะพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรร (1) มีสัญชาติไทย (2) เพศชาย/หญิง (3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (5) …