คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2564 1 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ใน สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,350 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี – เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) – มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที่ 2 …

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 1. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 725.45 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขารังสีเทคนิค สาขาฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาชีวฟิสิกส์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 725.45 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคแพทย์ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าวันละ 604.55 บาท …