สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับสมัครครูขั้นวิกฤต กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับสมัครครูขั้นวิกฤต กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต – กลุ่มวิชาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโดนอาว อำเภอกันทรลักษ์ (ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครู ผู้ช่วย ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ (1) ปฐมวัยศึกษา (2) การศึกษาปฐมวัย (3) การปฐมวัยศึกษา (4) การอนุบาลศึกษา (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน …

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 1. บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานการปฏิบัติงาน ด้านบรรณรักษ์ และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านบรรณรักษ์ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น ประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจต่างๆของหน่วยงานได้ – มีทักษะในการจัดหา คัดเลือก จำแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำบัตรรายการ ทำบรรณนุกรม ดัชนี สาระสังเขป กฤตภาค และบันทึกลงระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการได้ – สามารถให้คำแนะนำปรึกษาและบริการสืบค้นหนังสือ …

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (1) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.ไม่จำกัดเพศ 2.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 4.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งลักษณะปฏิบัติ อัตราค่าจ้าง 800 บาท/วัน (2) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ไม่จำกัดเพศ 2.อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) 3.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด …