งานราชการ.net

สำนักงานขนส่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานขนส่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565   สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 – 17 พฤษภาคม 2565 ตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง เงินเดือน  18000 บาท บริหารทั่วไป จำนวน  1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สถานที่รับสมัคร  งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่เลขที่ 345 หมู่ที่ 20 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. …

โรงเรียนสิรินธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา

โรงเรียนสิรินธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท (รวมค่าประกันสังคม) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 2 มีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานตามตำแหน่ง สามารถอุทิศตนให้กับการทำงานของโรงเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนให้กับราชการโดยรวม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี 3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างชำนาญ เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4 สามารถใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 5 มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชีเบื้องต้น 3. การรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร …

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน ตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน (Co – Teacher) ตำแหน่ง ครูช่วยสอน (Co – Teacher) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 3. มีสัญชาติไทย 4. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าตัวยระเบียบข้าราชการพลเรือน 7. ไม่เป็นผู้ด้ารงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง 8. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 9. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก …