โรงเรียนสร้างคอมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนสร้างคอมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนสร้างคอมวิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาคอมพิวเตอร์(ตามสาขาที่ สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง) 2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 …

กศน.อำเภอนายูง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

กศน.อำเภอนายูง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ กศน.อำเภอนายูง อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ และ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์หรือทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีประสบการณ์ซึ่งมีความเหมาะสมกับ หน้าที่ที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีคุณสมบัติเป็นบรรณารักษ์ที่มีจิตบริการ กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเลือกสรร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จานวน 1 ชุด ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม …