มรภ.เชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์-ตำแหน่งอื่นๆ23อัตรา 21พ.ค.- 24มิ.ย.65

มรภ.เชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์-ตำแหน่งอื่นๆ23อัตรา 21พ.ค.- 24มิ.ย.65   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 23 อัตรา ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 1. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโททางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง 2. ระดับปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 พร้อมใบสมัคร …

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 63 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 63 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 1. ตำแหน่งงาน สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) 1.1 เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1.2 เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี – สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ 1.3 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงิน จำนวน …

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 2 อัตรา) 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูลเป็น อย่างดี 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี 4 มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา …

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง รับสมัครพนักจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง รับสมัครพนักจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จำนวน 2 อัตรา (เวลากลางวัน 1 อัตรา และ เวลากลางคืน 1 อัตรา) 1. ตำแหน่งและอัตราที่เลือกสรร 1.1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ 2.1 มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาแน่นอน 2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 2.3 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 2.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน …

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 600 บาท ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชนแดน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน/ อนามัยชุมชน/ สุขศึกษา/ ส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสุขศึกษา 2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพดี 4. มีจิตสำนึกรักองค์กร มีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบ 5. ถ้าเป็นเพศขาย ต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 6. มีความรู้ความสามารถพิเศษอื่น เช่น ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นต้น …

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 38 /2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ตำแหน่งเลขที่ 046 และตำแหน่งเลขที่ 098 จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,800 บาท จำนวน 2 อัตรา 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 8 ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง 1.3 มีความสามารถในการเขียนแบบ ถอดแบบ และประมาณราคา รวมทั้งสามารถ ใช้งานโปรแกรม AutoCAD, …

โรงเรียนทุ่งช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนทุ่งช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนทุ่งช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 1. ครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 2. ครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าประกันสังคม กรณีมีการจัดการ เรียนการสอนในวันเสาร์มีค่าตอบแทนพิเศษ 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้อง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ …

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย 1. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา หรือ สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาก่อสร้าง 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร …

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศมณฑลทหารบกที่ 37 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา 2. พนักงานเทคนิค ชั้น 4 ( รังสีเทคนิค ) จำนวน 1 อัตรา 3. พนักงานเทคนิค ชั้น 4 (นักสถิติ) จำนวน 1 อัตรา 4. พนักงานเทคนิคเภสัช จำนวน 1 อัตรา 5. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา 6. พนักงานซักรีด จำนวน 1 อัตรา 7 …

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ – มีความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสาร การจัดทำรายงานและการบริหารจัดการโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ – สามารถทำงานนอกเวลาหรือตามที่ได้รับมอบหมายได้ – หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชาการ ตามขั้นตอนดังนี้ 1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์ https://hr.mfu.ac.th/jobmfu 2 เลือก “ลงชื่อเข้าใช้” เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่ 3 เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อกรอกใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน 5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงาน ออนไลน์ …