สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย 1. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา หรือ สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาก่อสร้าง 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร …

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศมณฑลทหารบกที่ 37 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา 2. พนักงานเทคนิค ชั้น 4 ( รังสีเทคนิค ) จำนวน 1 อัตรา 3. พนักงานเทคนิค ชั้น 4 (นักสถิติ) จำนวน 1 อัตรา 4. พนักงานเทคนิคเภสัช จำนวน 1 อัตรา 5. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา 6. พนักงานซักรีด จำนวน 1 อัตรา 7 …

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ – มีความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสาร การจัดทำรายงานและการบริหารจัดการโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ – สามารถทำงานนอกเวลาหรือตามที่ได้รับมอบหมายได้ – หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชาการ ตามขั้นตอนดังนี้ 1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์ https://hr.mfu.ac.th/jobmfu 2 เลือก “ลงชื่อเข้าใช้” เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่ 3 เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อกรอกใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน 5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงาน ออนไลน์ …

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โปรแกรมนานาชาติ (IP) จำนวน 3 อัตรา 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ตำแหน่งที่ 1 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 เพศชายหรือเพศหญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 1.3 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าปริญญา สาขาการบริหาร/การจัดการ/คอมพิวเตอร์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1.4 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม MS Office และการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี 1.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้ดี 1.6 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 1.7 หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ตำแหน่งที่ 2 2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 เพศชายหรือเพศหญิง …

จังหวัดเชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564

จังหวัดเชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 22-29 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1. คุณสมบัติและลักษณะของผู้มีสิทธิสมัคร (1) เพศชาย / หญิง มีสัญชาติไทย (2) มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (3) มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับภาคบังคับหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ 3) สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่านี้จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้ (4) เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่จังหวัดเชียงราย ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน (ทร.14) มาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันรับสมัคร (5) มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ (7) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือ นักพรต …

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์ รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน (สอบถาม) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. วุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ที่เหมาะสม กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่กำหนด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-5391-6020 สมัครที่นี้ คลิ๊ก