สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 2 อัตรา) 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูลเป็น อย่างดี 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี 4 มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา …

มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองบริหารงานวิจัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองบริหารงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินดือน (สอบถาม) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองบริหารงานวิจัย 1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่รับ พิจารณาสำหรับใบรับรอง ซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ” 2 เพศชายหรือหญิง (สำหรับเพศชายต้องไม่มีภาระทางการทหาร) 3 หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีผลงานนำเสนอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงาน …

สพป.พะเยา เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา

สพป.พะเยา เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชา ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี และโรงเรียนบ้านดงบุญาค อำเภอแม่ใจ อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท /เดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ตามที่กำหนดในข้อ 1 และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ที่ยังไม่หมดอายุ) นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา …