โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โทร. …

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติการที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ อัตราค่าตอบแทน วันละ 600.-บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัย สิ่งแวดล้อมระบาด 2. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีที่ มีงานสำคัญเร่งด่วน 3. มีบุคลิกดี มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบ มีความอดทน เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 ตึกอำนวยการชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 25 …