มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา กำหนดการรับสมัคร สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงาน ที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 7727 8802 ในวันและเวลาราชการ ลิ้งรับสมัคร ที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานสนับสนุนการจัดการศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวแรกบรรจุเดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร 1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี 3 สามารถพิมพ์โต้ตอบจดหมายราชการได้ดี 4 วิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาและการนำเสนอข้อมูล 5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา 6 สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sc.psu.ac.th bla: …

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรอง แล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้า และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2. พนักงานบริการ(ด้านพัสดุ) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรอง แล้ว ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 13,800 บาท กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์/ศึกษาศาสตร์ : ฟิสิกส์ หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า – ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนหรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า – หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และมีใบประกอบวิชาชีพ หรือสาขาจุลชีววิทยาซึ่งต้องผ่านการเรียนวิชาปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์มาก่อน – หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3 …

โรงพยาบาลสิเกา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลสิเกา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสิเกา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วนนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลสิเกา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 ในวันเวลาราชการ ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ การประกาศรายชื่อ ผู้สอบคัดเลือกและคัดเลือกได้ โรงพยาบาลสิเกา จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกได้ ซึ่งผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 50 ของตําแหน่งดังกล่าว ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ …

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 10 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (1) ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ (2) ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชา สามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ …

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18-23 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการคัดเลือกต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาวิชาที่กำหนดและ สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 1 มีนาคม พ. ศ.2564 กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2524 ถึงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2525 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ …

กศจ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 58 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 1. ตำแหน่งและกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร 1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 9 อัตรา 2. กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 อัตรา 3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 14 อัตรา 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา 5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา 6. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 2 อัตรา 7. กลุ่มวิชาสุขศึกษา 1 อัตรา 8. กลุ่มวิชาพลศึกษา …

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลตรัง (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน …

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ ตั้งแต่วันที่ 17-23 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,840 บาท คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติอื่นๆ – สอบสัมภาษณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – หากมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ด้านการนำเที่ยว หรือด้านการโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ กำหนดการรับสมัคร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการ ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 มีนาคม 2564 …