ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ) จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 – 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้ 1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา หรือ 1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา 2. มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน 3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office Microsoft …

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 คำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง – ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง – ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง – ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 …

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน1 อัตรา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 19-27 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร – เพศหญิง – จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา – อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร – มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่ 19-27 มกราคม 2564 ในวัน เวลาราชการ