โรงพยาบาลสิเกา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลสิเกา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสิเกา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วนนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลสิเกา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 ในวันเวลาราชการ ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ การประกาศรายชื่อ ผู้สอบคัดเลือกและคัดเลือกได้ โรงพยาบาลสิเกา จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกได้ ซึ่งผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 50 ของตําแหน่งดังกล่าว ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ …

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลตรัง (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน …

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ ตั้งแต่วันที่ 17-23 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,840 บาท คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติอื่นๆ – สอบสัมภาษณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – หากมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ด้านการนำเที่ยว หรือด้านการโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ กำหนดการรับสมัคร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการ ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 มีนาคม 2564 …

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือ 2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3) ทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี ใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด 4) ต้องไม่มีภาวะตาบอดสี (มีหลักฐานการตรวจมาแสดง) 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,960 …