มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานบริหารการคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี 3. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถสมัครได้ ดังนี้ 1. สมัครด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล http://department.kru.ac.th/kru_person/ …