สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท รวม 15,000 บาท ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชา นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารงานยุติธรรม(หรือกระบวนการยุติธรรม) ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม กำหนดการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 45/62 ถนนเลียบทางรถไฟ-ไปคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 032-601326 ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ …