จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง อัตราเงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด อัตราเงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดการรับสมัคร (1) รับสมัครระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (2) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตาก การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จังหวัดตากจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลําดับคะแนนประเมิน โดยจะ เรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินครั้งที่ ๑ …

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาหากเคยมี ประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป เช่น ArcGIS หรือ Ogis จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 11,500.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างสำรวจ หรือสาขาช่างโยธา กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก 9/70 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก …