กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ (1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี (ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด) และ (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 3 พฤษภาคม 2564) ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือ การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ผู้สมัครสอบจะต้องแนบหลักฐาน วุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่าด้วย …

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง 1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก สังคมศึกษาฯ 2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2556 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิซึ่งออกให้โดยคุรุสภา 3 มีความรู้และความสามารถในด้านการสอน 4 มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ 2. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1 มีสัญชาติไทย 2 …

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 200 อัตรา

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2564 (กลุ่มงานเทคนิค) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงาน พิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 200 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้ 1.1 สายสอบที่ 1 วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่น ๆ หรือ แขนงอื่น) เพศชาย จำนวน 125 อัตรา เรียกว่า สายเคมี ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.31 1.2 สายสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่น …

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 45 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา (2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา (3) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา (4) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (5) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา (6) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (7) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (8) …

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ครูสอนภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาภาษาจีน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 5 มีสัญชาติไทย หรือ สัญชาติจีน 6 มีอายุ 22 – 45 ปี 7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 8 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน …

กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2 อัตรากรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา

กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำหนดการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ …

สำนักงานเขตลาดพร้าว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

สำนักงานเขตลาดพร้าว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายโยธา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 3. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 4. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ …

สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 32 อัตรา

สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเขตราชเทวี เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 11 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 12 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 …

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมายหรือทางสังคมศาสตร์ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ 3 ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี 4 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ …

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 2. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการและดูแลระบบฐานข้อมูลและใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 …