วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000.-บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา กำหนดการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ งานบุคลากร ชั้น 3 อาคารศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ทางเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ http://www.bcn.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี นับแต่ …

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบตามข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 2.2 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยา และภาษาอังกฤษ 2.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี 2.4 มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 2.5 มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล การจัดทำรายงานสรุปผล และการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี 3. กำหนดวัน …

โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา

โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน 2 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาเยอรมัน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน 3 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. …

โรงเรียนราชดำริ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา

โรงเรียนราชดำริ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22-30 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนราชดำริ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สำเร็จการศึกษา 3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 4) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช …

กศจ.กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 70 อัตรา

กศจ.กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย – อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี – อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับประกาศณียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี – อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี …

สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 46 อัตรา

สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 3 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 25อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 4 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 5 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) จำนวน 1 …

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 1. นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน รพ.ราชวิถี 2) 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือ ทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป …

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (อัตรา ส.อ.) 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 3 อัตรา 1.2 ตำแหน่ง ผช.พลประจำเครื่องทำลายล้างพิษ จำนวน 1 อัตรา 1.3 ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลังบำรุง จำนวน 2 อัตรา 2. คุณสมบัติทั่วไป 2.1 บุคคลพลเรือนชายมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร งดรับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและผู้ที่ขอผ่อนผัน เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ 2.2 ทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 …

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านเครือข่ายการวิจัย

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านเครือข่ายการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 12-18 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านเครือข่ายการวิจัย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 2 มีความสามารถในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ ตัดต่อวิดีโอ 3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี 4 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร 5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม 6 มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 7 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์การทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 8 สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และตามที่กองบริหารการวิจัย …

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ (รายเดือน) ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน15,000 บาท คุณสมบัติ 1. อายุไม่เกิน 35 ปี 2. เพศชาย หรือเพศหญิง (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ด้านบรรณารักษ์/คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่ เกี่ยวข้อง 4. ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ – มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคนโลยีสารสนเทศ (การจัดการข้อมูลหรือฐานข้อมูล) ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้ดี – มีทักษะทางด้านการจัดทำสารสนเทศเป็นแผนภาพและ Infographic – สืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี – …