ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7-21 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศ กรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เริ่มต้น 18,000 บาท สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หมายเหตุ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุให้ตรวจสอบจากคุณวุฒิ และงบประมาณที่ได้รับ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ 3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่และจำเป็นสำหรับตำแหน่ง 1. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 2. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 3. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง …

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครตำแหน่นักพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครตำแหน่นักพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 6 /2564) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ เลขประจำตำแหน่ง 201006 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม แผนกพัฒนาธุรกิจ 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 1.1 เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 1.2 มีวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี และการตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความมั่นใจในตนเอง 1.4 มีคุณสมบัติดังนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – …

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเลขที่ 2193 สถานที่ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเลขที่ 2209 สถานที่ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอหนองสองห้อง จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 13,800 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน …

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 2. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 3. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – …