สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 3-12 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างจ้างเหมารายบุคคล ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินเดือนละ 9,540.00 บาท ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) (3) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (4) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft office) เป็นอย่างดี (5) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ (6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม (8) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย …

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-28 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กำหนดการรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 ถึงเวลา …

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า …