เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายแพทย์ปฏิบัติการ ( 23 – 29 ธันวาคม 2564 )   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ เงินเดือน : 18,020 – 23,100 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,140 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิ หรือเคยดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุหนือย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา (2) เคยดำรงตำแหน่งในตำแหน่งในตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด ไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าขึ้นไป กำหนดการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครสอบแข่งขันและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม ถึง วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ในวันและ …

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 13 ที่ /2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (5) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวใน ลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ (6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (7) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (8) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหาร พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (9) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร : (1) ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐ …

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา (ด่วน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1. อัตราจ้าง : ปริญญาตรี 10,800 บาท/เดือน ปวส. 9000 บาท/เดือน (ไม่มีสวัสดิการอื่น) 2. สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3. ลักษณะงาน : งานธุรการ งานพิมพ์เอกสาร/จัดเก็บเอกสาร ติดต่อประสานงาน งานจัดเตรียมเอกสารและ ดการประชุม และงานอื่นตามที่มอบหมาย เกี่ยวกับการกำกับดูแลและสนับสนุนการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย 4. คุณสมบัติผู้สมัคร : – อายุไม่เกิน 30 ปี – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) – มีความขยัน …

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 63 อัตรา

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 63 อัตรา รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 30 อัตรา ค่าจ้างวันละ 655 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2 ผู้ช่วยพยาบาล ไม่จำกัดจำนวน ค่าจ้างวันละ 400 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 3 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ไม่จำกัดจำนวน ค่าจ้างวันละ 375 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1 มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และ 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 4 พนักงานประจำตึก จำนวน 1 …

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศกองกลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ – วุฒิการศึกษา ไม่น้อยกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป – มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองกลาง กลุ่มภารกิจอำนวยการ อาคาร 3 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวัน เวลาราชการ)  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-1931 การประกาศผลการคัดเลือก กองกลาง จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 9 …

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้างดำเนินงาน 1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างที่จะจัดจ้างในครั้งนี้ 2. สัญชาติไทย 3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 4. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 5. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 8. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 9. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 10. กรณีเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น การรับสมัคร …