มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2564 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 460 บาท คุณวุฒิ/คุณสมบัติ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 2. มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Office เป็นต้น 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โต้ตอบในระดับดี 5. มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม 7. ถ้าเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น สถานที่รับสมัครสอบ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง …