สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 600 บาท ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชนแดน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน/ อนามัยชุมชน/ สุขศึกษา/ ส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสุขศึกษา 2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพดี 4. มีจิตสำนึกรักองค์กร มีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบ 5. ถ้าเป็นเพศขาย ต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 6. มีความรู้ความสามารถพิเศษอื่น เช่น ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นต้น …

โรงเรียนทุ่งช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนทุ่งช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนทุ่งช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 1. ครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 2. ครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าประกันสังคม กรณีมีการจัดการ เรียนการสอนในวันเสาร์มีค่าตอบแทนพิเศษ 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้อง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ …

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างอิเล็กทรอนิคส์ ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและ ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ (09.00 – …