สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 2 อัตรา) 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูลเป็น อย่างดี 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี 4 มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา …

มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองบริหารงานวิจัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองบริหารงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินดือน (สอบถาม) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองบริหารงานวิจัย 1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่รับ พิจารณาสำหรับใบรับรอง ซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ” 2 เพศชายหรือหญิง (สำหรับเพศชายต้องไม่มีภาระทางการทหาร) 3 หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีผลงานนำเสนอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงาน …