คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 4/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ อัตราจ้างวันละ 320 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงาน ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายมาไม่น้อยกว่า 2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ กำหนดการรับสมัคร กำหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครสอบได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 …

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น …

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 3) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ …

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 4-12 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนในอัตรา เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาหรือในทางที่ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตัวเอง ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 – วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.atgpeo.moe.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ …

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 6 อัตรา

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหาร ประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 5 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้ 1 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.711,711,716,717,720) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 5 อัตรา 2 ตำแหน่ง พลขับ (ชกท.640) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 ตำแหน่ง เสมียน เป็นบุคคลพลเรือน, ทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 เพศชาย อายุ 18 …

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ปกครองหอพัก (หญิง) ตั้งแต่วันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ปกครองหอพัก (หญิง) ตำแหน่งครูผู้ปกครองหอพัก 1 อัตรา คุณสมบัติ 1 มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2547 2 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา 3 เพศหญิง 4 ประสบการณ์การทำงานในการดูแลนักเรียนประจำพักนอน หรือปฏิบัติหน้าที่ลักษณะ เดียวกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้โดยไม่มีเงื่อนไข อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,470 บาท กำหนดการรับสมัคร ให้ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารตามข้อ 3.1 ด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. …

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีทุกสาขา 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ …

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร จะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เลขที่ 24 ถนนเดชาวุธ (ค) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.ช่วงบ่ายตั้งแต่ เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3532-2608 และ 0-3532-2623 การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตามลําดับจากผู้ที่ได้ คะแนนสอบสูงสุดไปหาต่ําสุด ในกรณี ที่ …

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน วุฒิ ปริญญาตรี 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 2 ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน วุฒิ ปวส. 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3 ชื่อตำแหน่ง เภสัชกร 1 …

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ชื่อตำแหน่ง 1.1 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 1.2 ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลวังทอง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 1.3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด โรงพยาบาลชาติตระการ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด 1.4 ตำแหน่งพนักงานเปล …