จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง อัตราเงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด อัตราเงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดการรับสมัคร (1) รับสมัครระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (2) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตาก การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จังหวัดตากจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลําดับคะแนนประเมิน โดยจะ เรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินครั้งที่ ๑ …

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานบริหารการคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี 3. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถสมัครได้ ดังนี้ 1. สมัครด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล http://department.kru.ac.th/kru_person/ …

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท รวม 15,000 บาท ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชา นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารงานยุติธรรม(หรือกระบวนการยุติธรรม) ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม กำหนดการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 45/62 ถนนเลียบทางรถไฟ-ไปคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 032-601326 ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ …

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ 100 อัตรา

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 100 อัตรา คุณวุฒิ 1.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล , ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จำนวน 14 อัตรา 1.1.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1 จำนวน 7 อัตรา 1.1.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) จำนวน 7 อัตรา 1.2 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การก่อสร้าง …

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาหากเคยมี ประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป เช่น ArcGIS หรือ Ogis จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 11,500.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างสำรวจ หรือสาขาช่างโยธา กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก 9/70 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก …