มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8-17 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,020.-บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา – เพศ ชาย/หญิง – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี – มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี – มีทักษะการพูดที่ดีและสามารถพูดในที่สาธารณะชนได้ – มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก – มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงบูรณาการและทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ – มีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อหน้าที่ – สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ตามความเหมาะสม กำหนดการรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ …