สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง กำหนดการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เลขที่ 31/67 ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 …

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 3-12 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างจ้างเหมารายบุคคล ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินเดือนละ 9,540.00 บาท ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) (3) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (4) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft office) เป็นอย่างดี (5) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ (6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม (8) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย …

โรงเรียนวัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนวัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนวัดเลียบ “หร่ำวิทยานุกูล” เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา 1.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (-เก้าพันบาทถ้วน) 1.2 ทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 1.3 สาขาวิชาที่รับสมัคร – สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือ วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 2.1 …

วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งนักการภารโรง 1 ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างยนต์) 1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้ พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา 2. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 2 …

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (มีความสามารถขับรถยนต์ได้) 1. จบปริญญาตรีทุกสาขา (สาขาวิชาสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 2. มีความรู้ความสามารถและชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ 3. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ ประเมินสมรรถนะ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี …

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-28 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กำหนดการรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 ถึงเวลา …

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า …

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.1 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์) รายเดือน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1.2 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) รายเดือน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2. คุณสมบัติ 2.1 วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา ตามที่ประกาศรับ 2.2 สัญชาติไทย 2.3 เพศชาย/เพศหญิง 2.4 เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคอันเป็น …

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 25 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ – สังกัดสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) – สังกัดแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี – สังกัดแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว อัตราเงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง (2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนดใน ระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา อัตราว่าง จํานวน ๓ อัตรา กำหนดการรับสมัคร …