แขวงทางหลวงยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

แขวงทางหลวงยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศแขวงทางหลวงยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก) ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 461.18 บาท คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 2.1 สามารถขับเครื่องจักรหนัก เช่น รถแบคโฮ รถเจซีบี รถเครน 2.2 มีสัญชาติไทย 2.3 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง 2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้อง กำหนดให้บุคคลนั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่า …

ศาลจังหวัดเบตง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

ศาลจังหวัดเบตง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,070บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กลุ่มงานคลัง …

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกสาขาสังคมศึกษา และ (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ (3) มีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 3 ปี และ (4) อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร 2. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท …