สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอค้อวัง จำนวน 1 อัตรา และ กศน.อำเภอกุดชุม จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง 3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการ กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง …