โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564 1. ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (ซาย) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 2 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 2.1 เป็นสุภาพบุรุษ มีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี 2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 5 2.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานช่าง (ประปา ไฟฟ้า …

โรงพยาบาลลี้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

โรงพยาบาลลี้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-19 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลลี้ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน รายคาบ) ชื่อตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 545 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทย หรือสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลี้ อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 2 (ในวันเวลาราชการ) หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.leehospital.org/sdm_categories/forms และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มายังงานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดี้ เลขที่ 111 หมู่ 6 …