โรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชสว่างแดนดิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชสว่างแดนดิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชสว่างแดนดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,240 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตรสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบเท่า 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. ได้รับประกาศนียบัตร หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ …

เทศบาลตำบลท่าแร่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา

เทศบาลตำบลท่าแร่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง ของกองช่าง เทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) เงินเดือน 8,500 บาท 1 ตำแหน่งพนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปี 2. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านช่างขึ้นไป หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8-17 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,020.-บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา – เพศ ชาย/หญิง – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี – มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี – มีทักษะการพูดที่ดีและสามารถพูดในที่สาธารณะชนได้ – มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก – มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงบูรณาการและทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ – มีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อหน้าที่ – สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ตามความเหมาะสม กำหนดการรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2564 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,300.-บาท ปฏิบัติหน้าที่ประจำแผนกงานเอกสารการพิมพ์ งานอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร – รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) – เพศชาย – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารได้เป็นอย่างดี – มีความสามารถในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) – สามารถเช็คสต๊อกวัสดุอุปกรณ์ ก่อน-หลัง – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น – และสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ …