คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานสนับสนุนการจัดการศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวแรกบรรจุเดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร 1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี 3 สามารถพิมพ์โต้ตอบจดหมายราชการได้ดี 4 วิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาและการนำเสนอข้อมูล 5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา 6 สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sc.psu.ac.th bla: …

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18-23 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการคัดเลือกต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาวิชาที่กำหนดและ สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 1 มีนาคม พ. ศ.2564 กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2524 ถึงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2525 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ …

กศจ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 58 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 1. ตำแหน่งและกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร 1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 9 อัตรา 2. กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 อัตรา 3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 14 อัตรา 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา 5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา 6. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 2 อัตรา 7. กลุ่มวิชาสุขศึกษา 1 อัตรา 8. กลุ่มวิชาพลศึกษา …

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 28 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000.- บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1.1 ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามประเภทของเครื่องจักรกลที่กำหนด ไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี 1.2 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง การทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดตามที่ระบุไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ในหนังสือ รับรองจะต้องระบุขนาด/ความจุ ของเครื่องจักรกลให้ชัดเจน เช่น ปฏิบัติงานขับรถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอส.พี. ขึ้นไป, ขับรถกะบะเท ความจุตั้งแต่ …

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290.- บาท วุฒิปริญญาตรี หมายเหตุ: ระหว่างการทดลองงาน อัตราจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (ระยะเวลาการทดลองงาน 3 เดือน) ** หากมีประสบการณ์ในการทำงานมีค่าจ้างพิเศษ* คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร 1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต/ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทางด้านเทคโนโลยียางหรือพอลิเมอร์ 2 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบหรือวิเคราะห์ทางด้านยาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3 มีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือระบบมาตรฐานอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft …

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ (เลขานุการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ(เลขานุการ) คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน รับเงินเดือนในอัตรา เดือนละ 7,670 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1. มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 3. มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานดีและสามารถอุทิศเวลาต่อทางราชการได้ 4. ไม่เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่แล้วไม่ได้ต่อสัญญาจ้างด้วยผลการประเมิน หรือถูกเลิกจ้างเพราะผิดสัญญาจ้าง 5. มีร่างกายแข็งแรง กำหนดการรับสมัคร ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 …

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. เพศหญิง/ชาย 2. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 3. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 4. ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ 5. ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร (ต้องแต่งกายสุภาพ) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – …

โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสะเดา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,985.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2. มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. เพศหญิง 4. อายุ 20 ปี ขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) 5. สามารถปฏิบัติงานวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ 6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 2. พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,705.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น …

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา – คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,500 บาท – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ 2. ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา – คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,500 บาท – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะ – กรณีมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านกิจการนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 3. ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่งที่ 1 นักตรวจสอบภายใน อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท หน่วยงานที่บรรจุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขา 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ofice ได้เป็นอย่างดี 3. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการเกษตร อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท หน่วยงานที่บรรจุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. …