สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,500.00 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ (วุฒิทางบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ) กำหนดการรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร – ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอใบรับสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ ตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สอบถามทางหมายเลข โทรศัพท์ 02-1831016 การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับคะแนน ณ …

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา

อบต.บางเสาธง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชา การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ …

โรงเรียนวัดแพรกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

โรงเรียนวัดแพรกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนวัดแพรกษา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 1. สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 2. สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 3. สาขาวิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น …

กองบังคับการตำรวจน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

กองบังคับการตำรวจน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศกองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ช่างปรับซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลหรือเทคนิคซ่อมบำรุงเรือ หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงานหรือช่างยนต์ และต้องมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 2. ช่างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือช่างยนต์ …