มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา กำหนดการรับสมัคร สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงาน ที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 7727 8802 ในวันและเวลาราชการ ลิ้งรับสมัคร ที่นี่

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลพุนพิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลพุนพิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1.ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 11,760 บาท 2. ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา เงินเดือน 11,760 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพยาบาล ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 7,105 …

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1- 5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา กลุ่มงานโภชนศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา โยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้าง 7,130 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน …

กองบิน 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา

กองบิน 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย เพศชาย 2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น .5 …

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 8 อัตรา

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 1 ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านทรัพยากรบุคคล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท – ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2 ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท – ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 3 ตำแหน่งนายช่าง CCTV จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท – ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 4 ตำแหน่งนายช่างโยธา …