โรงเรียนสร้างคอมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนสร้างคอมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนสร้างคอมวิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาคอมพิวเตอร์(ตามสาขาที่ สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง) 2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 …

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน จังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ …

กศน.อำเภอนายูง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

กศน.อำเภอนายูง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ กศน.อำเภอนายูง อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ และ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์หรือทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีประสบการณ์ซึ่งมีความเหมาะสมกับ หน้าที่ที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีคุณสมบัติเป็นบรรณารักษ์ที่มีจิตบริการ กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเลือกสรร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จานวน 1 ชุด ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม …