วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง รับสมัครพนักจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง รับสมัครพนักจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จำนวน 2 อัตรา (เวลากลางวัน 1 อัตรา และ เวลากลางคืน 1 อัตรา) 1. ตำแหน่งและอัตราที่เลือกสรร 1.1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ 2.1 มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาแน่นอน 2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 2.3 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 2.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน …

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 38 /2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ตำแหน่งเลขที่ 046 และตำแหน่งเลขที่ 098 จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,800 บาท จำนวน 2 อัตรา 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 8 ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง 1.3 มีความสามารถในการเขียนแบบ ถอดแบบ และประมาณราคา รวมทั้งสามารถ ใช้งานโปรแกรม AutoCAD, …

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 16,442 บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ การประชุม ดูแลงบประมาณการเงิน สังกัดศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด 3. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 4. ได้รับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านการจัดการทั่วไป 5. อายุไม่เกิน 35 ปี 6. มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมปฏิบัติงานสำนักงาน 7. มีจิตบริการ …

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1.ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช, ปวส หรือปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา 2. เพศชาย สัญชาติไทย 3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 4. อายุ 22 – 35 ปี 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภทที่ 2 6. สามารถขับขี่รถตู้และรถบรรทุกหกล้อได้ 7. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ สุจริต มีบุคลิกและอุปนิสัยดี 8. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 9. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 10. อัตราเงินเดือน 9,000 …

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ 2 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,820 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร – เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 – ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตาม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ – อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) – เป็นเพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทางทหารมาแล้ว – ไม่เคยถูกเลิกจ้าง เพราะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือให้ถูกออกจากงาน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย จากหน่วยงานของรัฐ …

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสาร อัตราค่าจ้าง 6,552 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ 1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 2 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร กำหนดการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ ชั้น 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม …

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 12-31 มีนาคม 2554

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 12-31 มีนาคม 2554 รายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 164 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา คุณสมบัติ เพศชาย / หญิง – วุฒิ ปวส ค่าจ้าง 8,500 บาท – วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง 9,000 บาท 2. วุฒิ ปวส. / วุฒิ ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดการรับสมัคร มาสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่ง e-mail (naki1927@hotmail.com) ณ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 164 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม …

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,010 บาท ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร และความรู้ความสามารถของผู้สมัคร 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร คือ การฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี 3. ความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 4. มีความสามารถในการเก็บข้อมูลสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี 5. มีทักษะในการสื่อสารและสามารถประสานงานทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 6. มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีไหวพริบและปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 7. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูงและสามารถทำงานเชิงรุกได้ 8. มีจิตอาสาและจิตบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม …

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 1 อัตรา

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) – มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี (หากเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ) – มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีไหวพริบ และปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี – มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานได้เป็นอย่างดี – เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง – เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย และเรียนรู้ได้เร็ว …

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2564 รายละเอียด ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง EP020014 ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบจัดการเรียนรู้แบบดิจิทัล (เช่น การออกแบบ บทเรียนด้วย LMS, Online Meeting, การจัดสอบ Online) และการผลิตสื่อสมัยใหม่ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) คุณสมบัติทั่วไป 1.1) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 1.2) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และจะต้องได้รับอนุมัติ คุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 1.3) หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 2) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.1) มีจิตบริการ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสื่อสารบริบท (Context) …