สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางปรัชญา …

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. เพศหญิง/ชาย 2. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 3. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 4. ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ 5. ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร (ต้องแต่งกายสุภาพ) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – …

สำนักงานทางหลวงที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง พนักงานโยธา1 อัตรา สังกัดแขวงทางหลวงพะเยา ค่าตอบแทน ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส. และสำหรับผู้ที่ใช้หนังสือ รับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ (2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือวุฒิประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี …

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน การประเมินผล มีทักษะในการบันทึกการประชุม การเขียนสรุปความ การเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอและสรุปประเด็น มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล โดยเฉพาะ Microsoft Excel ในระดับดี การสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”) ส่งที่ คุณเบญริสา รวมใหม่ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน ขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย …

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง ปฏิบัติงานที่กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี) ทุกสาขาวิชา กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน (ชั้น 3) กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 200 บาท การประกาศรายชื่อผู้สมัคร กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ …