โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง 1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก สังคมศึกษาฯ 2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2556 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิซึ่งออกให้โดยคุรุสภา 3 มีความรู้และความสามารถในด้านการสอน 4 มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ 2. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1 มีสัญชาติไทย 2 …

โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาภาษาอังกฤษ (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ กำหนดการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 …

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ครูสอนภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาภาษาจีน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 5 มีสัญชาติไทย หรือ สัญชาติจีน 6 มีอายุ 22 – 45 ปี 7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 8 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน …

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต หรือ คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเกษตรกรรม 1.2 ร่างกายสมบูรณ์ไม่มีโรคตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2536) 1.3 ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่สมัคร 2. รายละเอียดการจ้าง – วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 3. …

โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา

โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน 2 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาเยอรมัน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน 3 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. …

โรงเรียนราชดำริ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา

โรงเรียนราชดำริ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22-30 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนราชดำริ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สำเร็จการศึกษา 3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 4) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช …

วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งนักการภารโรง 1 ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างยนต์) 1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้ พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา 2. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 2 …

โรงเรียนวัดแพรกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

โรงเรียนวัดแพรกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนวัดแพรกษา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 1. สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 2. สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 3. สาขาวิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น …